Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zangles, pianoles

1. Inschrijving
Inschrijving voor de lessen vindt plaats door een volledig ingevuld inschrijfformulier te verzenden. Na ontvangst van het inschrijfformulier wordt de inschrijving bevestigd. Hierna is de inschrijving definitief en is het lesgeld verschuldigd.

2. Uitval lessen
Als een les uitvalt door afwezigheid van de docent, wordt de leerling en/of ouder c.q. verzorger zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Bij afwezigheid van de docent zal de les worden ingehaald op een vervangende lesdag of door een invaldocent worden gegeven. Dit geldt alleen wanneer de les uitvalt door toedoen van de docent.
Als de leerling verhinderd is, dient hij/zij
 zich minimaal 24 uur voorafgaand aan de les per e-mail of telefoon af te melden bij de docent. Deze gemiste les kan eenmalig worden ingehaald in de daarvoor bestemde inhaalweek, welke één keer per jaar aan het einde van het seizoen plaatsvindt. Per lesjaar kan er één les worden ingehaald. Data en tijdstippen van de inhaalweek worden door RTMuziek vastgesteld en tijdig gecommuniceerd. Als een les niet of niet op tijd wordt afgezegd, heeft de leerling geen recht op een inhaalles.

3. Betaling lesgeld
Drie weken voor aanvang van het nieuwe schooljaar ontvangt de leerling een factuur. Het lesgeld dient voor de eerste les te zijn voldaan. De betalingsgegevens staan vermeld op de factuur.
Betaling in drie termijnen is mogelijk. De termijnbedragen worden op de factuur aangegeven.
– Termijn 1: voor 1 september 2019
– Termijn 2: voor 1 december 2019
– Termijn 3: voor 1 maart 2020

4. Opzegging lessen
Een leerling heeft geen recht op restitutie van (een deel van) het lesgeld bij tussentijds opzeggen of beëindigen van de lessen.
Uitschrijving vindt automatisch plaats aan het einde van het lesjaar. Voor het nieuwe jaar dient de leerling zich opnieuw in te schrijven.

5. Beeld- en/of geluidsopnames
Beeld- en/of geluidsopnames, gemaakt tijdens een les of workshop van RTMuziek, mogen door RTMuziek gepubliceerd worden op de website of voor ander promotiemateriaal gebruikt worden, tenzij er vooraf schriftelijk bezwaar wordt gemaakt.

6. Aansprakelijkheid
Leerlingen dienen zorgvuldig om te gaan met de leslocatie. RTMuziek is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen van de leerling.